مدل رقابت‌پذیری برای صنعت کف‌پوش لمینیت با آزمون‌های ناپارامتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد صنعت شرکت‌های تولیدی در صنعت کف‌پوش لمینیت از بعد رقابت‌پذیری با استفاده از آزمون‌های ناپارامتری است. جامعه آماری این تحقیق خبرگان و افراد مطلع در دو حوزه رقابت‌پذیری و ساختار صنعت کف‌پوش لمینیت، مدیران در شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده این محصول و مشتریان عمده کف‌پوش لمینیت بودند روش نمونه‌گیری، به‌صورت تصادفی طبقه‌بندی‌شده، می‌باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. برای تعیین شاخص‌های تأثیرگذار ضمن مطالعه منابع موجود و استفاده از مدل پورتر، به‌عنوان مدل پایه بعد از انجام مطالعات لازم و تحلیل عاملی، الگوی مفهومی تحقیق در قالب سه معیار اصلی شامل عوامل محیطی، عوامل درون‌سازمانی و عوامل ایجاد ارزش ادراکی و 9 زیر معیار طراحی شد. پس از انجام مطالعات لازم، تنظیم پرسشنامه محقق ساخت و تحلیل عاملی داده‌ها، الگوی مفهومی تحقیق طراحی و با انجام یک تحقیق میدانی و تحلیل نتایج با استفاده از آزمونt- استیودنت و آزمون فریدمن ارتباط بین رقابت‌پذیری کف‌پوش لمینیت با سه عامل و 9 زیر شاخص بررسی قرار گرفتند. پایایی داده‌های به‌دست‌آمده با روش آلفای کرون باخ مورد تائید قرار گرفت. میانگین کلیه شاخص‌های مورد بررسی بر اساس نتایج آمار توصیفی در حد متوسط ارزیابی شدند بر اساس نتایج آزمون t، عوامل محیطی، عوامل درون‌سازمانی و عوامل ایجاد ارزش ادراکی نقشی بیشتر از حد متوسط بر رقابت‌پذیری در صنعت کف‌پوش لمینیت دارند. همچنین بر اساس آزمون فریدمن اولویت‌بندی شاخص‌ها به ترتیب عامل محیطی، عامل ایجاد ارزش ادراکی و عامل درون‌سازمانی به دست آمد. تحریم‌های کشورهای بیگانه و سیاست‌های داخلی کشور دو جزء اصلی عامل محیطی هستند.

کلیدواژه‌ها


-Asghari Jafarabadi, M. and Mohammadi, S.M., 2013. Statistical Series: An Introduction to Inferential Statistics (Point Estimation, Confidence Interval and HypothesisTesting). Journal of Diabetes and Metabolic Disorders 2013, 12(3): 173-192 [In Persian].
-Amirnejad, H. and Alipour, A.R., 2014. Investigation on comparative advantage and export stability performance of Iran's forest products. Iranian Journal of Forest and poplar Research, 21(4): 690-701[In Persian].
-Beheshti, M., B., Senobar, N. and Kojaabad, F., 2009. Investigating the factors affecting the net entry and exit of firms in the industrial sector of Iran, Iranian Economic Research Quarterly, 13(38):157-179. (In Persian)
-Dess, G., Lumpkin, G.T., Eisner, A. And McNamara, G., 2013. Strategic Management: Text and Cases, 7th Ed. McGraw- Hill Education, 816pp.
-European Producers of Laminate Flooring. 2019. Market Statistics: EPLF total sales report.
-Gokay, N., Hiziroglu, S., Serin, H., Akyuz, K. C., Akyuz, I. and Toksoy, D., 2007. A perspective from furniture and cabinet manufacturers in Turkey. Journal of Building and Environment, 42 (4): 1699-1706.
-Gazo, R. and Quesada, H.J., 2005. A review of competitiveness strategies of furniture manufacturers. Forest Products Journal, 55(10): 66-73.
-Gonuguntla, S., 2007. An analysis of comparative advantage.Journal of New Zealand Forestry, February, 1-7.41.Grant, R. 1991. Porter Competitive Advantage of Nation: An Assesment. Strategic Management Journal.Vol.12
-Han, X., Wen, Y. and Kant, S., 2009. The Global Competitiveness of the Chinese Wooden Furniture Industry. Forest Policy and Economics 11(8): 561-569.
-Hashemian Esfehani, M., 2005. Determining industrial investment priorities to strengthen the comparative advantages of industrial exports, 2th Ed, Institute of Business Studies and Research [In Persian].
-Khanmohammadi, M.A., 2017. Wooden and fabrics Decoration, Educational Research and Planning Organization [In Persian].
-Mehregan, M.R., Asgharizadeh, A.A. and Safari, H., 2008. Designing a Model for Investigating Competitiveness at the Firm Level using Structured Equation Modeling (Case Study: National Iranian Petrochemical Company). Iranian Journal of Trade Studies Quaterly 12 (46):1-36 (In Persian).
-Milicevic, S., Nikolic, M. and Cvetanovic, S., 2017. The Competitiveness of Wood Processing Industry in the Republic of Serbia During the Period 1995-2015, Industrija, (45) 3:131-150
-Nooraini, Z., Roda, J.M. and Fauzi, A.P., 2010. Comparative advantage of Malaysian wood products in the European market. Paper presented at National Postgraduate Seminar (NAPAS- 6-7 July 2010), University of Technology MARA, Grand Blue Wave Hotel Shah Alam, Kuala Lumpur Malaysia, 15 pp.
-Rezvani, H.R. and Golalizadeh, F., 2011. Evaluation and analysis of food entry strategies to foreign markets. Journal of Modern Marketing Research, 1(3):193-218[In Persian].
-Rahmaniseresht, H. and Safaeian, M., 2011.Competitiveness model of Iranian manufacturing industries. Journal of Industrial management studies,9 (22)75-104 [In Persian].
-Roos, A. and Hugosson, M., 2008. Consumer preferences for wooden and laminate flooring. Wood Material Science & Engineering 3(1-2); 29-37.
-Santhapparaj, A.S., Sreenivasan, J. and Loong, J.C.K., 2006. Competitive Factors of Semiconductor Industry in Malaysia. The Managers Perspectives Competitiveness Review, 16(3&4):197- 211
-Savic, N., Stojanovska, M. and Stojanovski, V., 2011. Analyses of the Competitiveness of Forest Industry in the Republic of Macedonia.South-east European forestry, 2 (1):13-21
-Shahikitash, M.N., 2013. Investigating the concept of competition in the economy and its size in the Iranian economy. Journal of Business Studies, (60):1-16. (In Persian)
-Shurchuluu, P., 2002. National Productivity and Competitive Strategies for the New Millennium, Integrated Manufacturing Systems, 13(6): 408-414.
-Sotoudeh Foumani, B., Mohammadi Limaei, S. and Rostami Shahraji, T., 2016. Investigation of wood production and trading in Iran. Journal of Forest Science 62(9): 407-412.
-Webster, F.E., 2002. Market–driven management: How to define, develop and deliver customer value, 2th Ed. John Wiley and Sons. 336pp.
 -Zand Hesami, H. and Ashtianipour, Z., 2012. Analyze how the impact of technological innovation capabilities on the competitiveness of small and medium enterprises. Journal of Innovation Management, 2(2):1-24[In Persian].