تأثیر افزایش خرده‌چوب پالونیا و زمان پرس بر کیفیت سطح تخته‌خرده‌چوب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فرآورده‌های چندسازه چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار، گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 گروه حفاظت و چند سازه، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر درصد اختلاط و زمان پرس بر کیفیت سطح تخته‌خرده‌چوب مطبق ساخته شده از خرده‌چوب صنعتی و گونه پالونیا (Paulownia fortunie) (در سطوح) می‌باشد. برای این منظور از اختلاط خرده‌چوب پالونیا در لایه‌های بیرونی و خرده‌چوب صنعتی در لایه میانی با رزین اوره‌فرمالدهید استفاده شد، به گونه‌ای که در لایه‌های بیرونی تخته از 12 درصد و در لایه میانی از 8 درصد رزین استفاده گردید. عوامل متغیر تحقیق شامل درصد اختلاط خرده‌چوب پالونیا در سه سطح 10، 20 و 30 درصد و دو زمان متغیر پرس 6 و 8 دقیقه بود. تأثیر هر یک از عوامل مذکور بر پارامترهای ناهمواری سطح، شامل: زبری متوسط (Ra)، زبری بیشینه (Rmax)، میانگین برآمدگی و فرورفتگی (Rz)، عمق حداکثر زیرخط میانگین (Rv)، حداکثر ارتفاع پروفیل بالای خط میانگین (Rp) و پارامترهای گروه Abbott شامل Rk، Rpk و Rvk با استفاده از دستگاه زبری‌سنج و مطابق با استاندارد ISO4287  مورد بررسی قرار گرفت، سپس نتایج بدست‌آمده در قالب طرح کاملاً تصادفی و به کمک نرم‌افزار 16Minitab تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد با افزایش درصد اختلاط خرده‌چوب پالونیا از 10 به 30 درصد و همچنین با افزایش زمان پرس از 6 به 8 دقیقه، کیفیت سطح تخته‌های ساخته شده به‌طور معنی‌داری بهبود یافت.

کلیدواژه‌ها