دوره و شماره: دوره 2، 3 - شماره 174، پاییز 1376 
1. بررسی ویژگیهای صوتی چوب

صفحه 1-131

10.22092/ijwpr.1997.117471

امیر نوربخش؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ احمد جهان لتیباری


2. بررسی تاثیر فرکانس بر ضریب جذب صوت تخته خرده چوب عایق صوت

صفحه 132-230

10.22092/ijwpr.1997.117472

امیر نوربخش؛ محمد مهدی فائزی پور؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ احمد جهان لتیباری