دوره و شماره: دوره 18، شماره 2، مهر 1382، صفحه 139-267 
ارتباط بین مواد استخراجی چوب و پوسیدگی قارچی

صفحه 139-154

10.22092/ijwpr.2003.117542

سید محمود کاظمی؛ علی اکبر عنایتی؛ حشمت الله رحیمیان


بررسی مقایسه ای ویژگیهای آناتومی، فیزیکی و شیمیایی چوب کنار در دو منطقه استان بوشهر

صفحه 155-184

10.22092/ijwpr.2003.117543

حسین فامیلیان؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ محمد حسن عصاره؛ کی موسی صادقی؛ کامیار صالحی


بررسی ویژگیهای کاغذ تهیه شده از پوست دانه آفتابگردان

صفحه 185-204

10.22092/ijwpr.2003.117544

مهران روح نیا؛ احمد جهان لتیباری؛ سید ضیاء الدین حسینی


بررسی دوام 6 گونه چوبی ایران درمقابل عوامل مخرب دریایی در بندر چابهار

صفحه 205-218

10.22092/ijwpr.2003.117545

حبیب الله عرب تبار فیروزجایی؛ علی رضانژاد؛ عبدالرحمن حسین زاده


بررسی لیگنین زدایی و کاغذسازی چوب درخت نوئل (پیسه آ آبیس)

صفحه 219-238

10.22092/ijwpr.2003.117546

عباس فخریان روغنی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی؛ حسین حسینخانی