دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 1-133 
2. تاثیر حرارت بر اسیدیته چوب در فرآیند ساخت تخته خرده چوب

صفحه 39-62

10.22092/ijwpr.2003.117537

ابوالفضل کارگرفرد؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ امیر نوربخش؛ فرداد گلبابائی؛ رضا حاجی حسنی


4. بررسی تاثیر مقدار رزین و زمان پرس بر کیفیت تخته فیبر با (MDF) دانسیته متوسط

صفحه 77-88

10.22092/ijwpr.2003.117539

مسعود رضا حبیبی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ حسین حسینخانی؛ سعید مهدوی


5. ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و آناتومی چوب تاغ در منطقه کرمان

صفحه 89-108

10.22092/ijwpr.2003.117540

نوشین طغرایی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ داوود پارساپژوه؛ فرداد گلبابائی


6. بررسی مقایسه ای ویژگیهای آناتومی، فیزیکی و شیمیایی چوب کنار دون ریز در دو منطقه از استان بوشهر

صفحه 109-133

10.22092/ijwpr.2003.117541

حسین فامیلیان؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ محمد حسن عصاره؛ سعید مهدوی؛ سید موسی صادقی؛ کامیار صالحی