دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 23، دی 1384، صفحه 151-309 
شناختی درباره مهمترین آفات چوبخوار (خانواده سوسکهای شاخک بلند) ایران

صفحه 207-236

10.22092/ijwpr.2005.117583

ابراهیم فراشیانی؛ حمید یارمند؛ مجید توکلی؛ بهمن صدقیان؛ حسن آل منصور؛ سید میرسل احمدی