دوره و شماره: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 22، بهار 1384، صفحه 1-149 
2. الگوی برش چوب صنوبر Populus nigra

صفحه 23-46

10.22092/ijwpr.2005.117574

حسین حسینخانی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی؛ عباس فخریان روغنی؛ مسعود رضا حبیبی


4. خصوصیات خمیر کاغذ CMP و APMP چوب توسکای قشلاقی

صفحه 65-94

10.22092/ijwpr.2005.117576

عباس فخریان روغنی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی


5. تاثیر گرادیان رطوبت کیک خرده چوب بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب

صفحه 95-110

10.22092/ijwpr.2005.117577

ابوالفضل کارگرفرد؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ کاظم دوست حسینی؛ احمد جهان لتیباری؛ امیر نوربخش


6. ساخت تخته خرده چوب با استفاده از ضایعات پشت لای چوب راش

صفحه 111-132

10.22092/ijwpr.2005.117578

امیر نوربخش؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ کاظم دوست حسینی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ مازیار رادکیان


7. بررسی دوام چوب Eucalyptus interlexta R.T.Baker در برابر قارچ Trametes versicolor L.ex

صفحه 133-142

10.22092/ijwpr.2005.117579

حبیب الله عرب تبار فیروزجایی؛ علی رضانژاد؛ عبدالرحمن حسین زاده