دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
فراورده های مرکب چوب
بررسی تاثیرالیاف کاغذباطله بررفتارشکست تخته الیاف-گچ

جواد ترکمن؛ روزبه اسدی خوانساری

دوره 38، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 193-204

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2023.361084.1745

چکیده
  تخته الیاف- گچ کامپوزیتی است که از الیاف بعنوان تقویت کننده در زمینه گچی استفاده شده است. هدف این مقاله بررسی تاثیر مقادیر مختلف الیاف کاغذباطله براستحکام، مقاومت ونحوه شکست تخته الیاف – گچ بوده است. برای این منظور از مقادیر صفر، 5، 10، 15، 20، 25 و35 درصد الیاف کاغذباطله استفاده شده است. نتایج حاصل از اندازه گیری مقاومت خمشی، چسبندگی ...  بیشتر

تشخیص و تفکیک گره درخت راش(Fagus orientalis Libsky) به روش غیرمخرب امواج تنشی

نازنین صالحی؛ جواد ترکمن؛ رامین نقدی؛ مهران روح نیا

دوره 37، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 282-292

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2022.358587.1718

چکیده
  گره اثر شاخه بر روی تنه درخت است که سبب کاهش کیفیت چوب می شود. گره ها یا همان شاخه های حبس شده مهمترین عامل در درجه بندی چوب ها هستند. هدف این تحقیق تشخیص و تفکیک اندازه گره در ساقه درخت راش به روش غیرمخرب امواج تنشی است. دراین پژوهش تعداد پنج ساقه یک متری مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اندازه گره، ساقه ها به چهار قسمت فاقد گره، دارای ...  بیشتر