دوره و شماره: دوره 33، شماره 2 - شماره پیاپی 63، تابستان 1397، صفحه 157-257 
9. پتانسیل GL به عنوان پلیمر کاتیونی در کنترل مواد چسبناک خمیرکاغذ OCC

صفحه 256-269

10.22092/ijwpr.2018.116639.1450

علی احمدی لاجیمی؛ محمد آزادفلاح؛ مهدی رحمانی نیا؛ یحیی همزه


11. جذب رنگ رودامین B توسط کربن فعال تهیه شده از چوب راش

صفحه 280-289

10.22092/ijwpr.2018.116836.1451

محمود روح بخش بیدئی؛ محمد آزادفلاح؛ رسول یاراحمدی