دوره و شماره: دوره 33، شماره 4 - شماره پیاپی 65، بهمن 1397 
کنترل عوامل بازدارنده در پالایشگاه زیستی مغز باگاس

صفحه 553-563

10.22092/ijwpr.2019.122593.1483

نیلوفر داودی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ امید رمضانی؛ سپیده حامدی