دوره و شماره: دوره 36، شماره 4 - شماره پیاپی 77، دی 1400 
استفاده از لیگنین سودا و اصلاح آن با فورفورال به‌عنوان چسب در ساخت تخته‌لایه

صفحه 293-304

10.22092/ijwpr.2021.353955.1669

محمد رضا توپااسفندیاری؛ محمد طلایی پور؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ سید احمد میرشکرایی؛ بهزاد بازیار