دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
شیمی چوب
شناسایی و مقایسه ترکیبات فنولی موجود در چوب تبریزی (Populus nigra) و صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides) با استفاده از فنون کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی

رامین ویسی

دوره 39، شماره 2 ، تیر 1403، ، صفحه 121-132

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2024.364731.1767

چکیده
  سابقه و هدف: امروزه با افزایش جمعیت، افزایش تقاضای مصرف کاغذ و فرآوردهای چوبی و همچنین محدودیت بیشتر مواد اولیه مصرفی، زراعت چوب با گونه های تند رشد مانند صنوبر و تبریزی جایگاه ویژه و طرفداران خاص خود را پیدا کرده است. این تحقیق با هدف شناسایی و مقایسه ترکیبات فنولی و اجزاء شیمیایی مواد استخراجی موجود در چوب تبریزی و صنوبر انجام شد. ...  بیشتر

شیمی چوب
شناسایی و مقایسه ترکیبات فنولی موجود در چوب آزاد، اوجا و ملج با استفاده از فنون کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی

رامین ویسی؛ مجید کیائی؛ سید سجاد اشرفی؛ امین جوربندیان

دوره 38، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 237-249

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2023.360650.1737

چکیده
  این تحقیق با هدف شناسایی و مقایسه ترکیبات فنولی و اجزاء شیمیایی مواد استخراجی موجود در چوب آزاد، اوجا و ملچ انجام شد. به همین منظور تعداد سه اصله درخت آزاد، اوجا و ملج به‌صورت تصادفی از منطقه جنگلداری نوشهر انتخاب و قطع گردید. از هر درخت سه دیسک تهیه شد و طبق آزمون‌های استاندارد TAPPI ابتدا آرد چوب تهیه و سپس مواد استخراجی توسط حلال استن ...  بیشتر

شناسایی و مقایسه ترکیبات شیمیایی مواد استخراجی چوب و پوست چنار (Platanus orientalis) دست کاشت با استفاده از فنون کروماتوگرافی گازی و طیف‌سنجی جرمی (GC/MS)

رامین ویسی؛ سید اسحاق عبادی؛ سید سجاد اشرفی

دوره 37، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 229-238

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2022.358036.1713

چکیده
  چنار (Platanus orientalis) یکی از درختانی است که در پارک­ها و فضاهای سبز شهری و جنگل­های اطراف شهر تهران و همچنین سایر شهرهای ایران کاشته می­شود. این تحقیق با هدف شناسایی و مقایسه اجزاء شیمیایی مواد استخراجی موجود در چوب و پوست چنار دست کاشت انجام شد. به همین منظور، تعداد سه اصله درخت چنار دست کاشت به­صورت تصادفی از منطقه شهری تهران انتخاب ...  بیشتر

شناسایی و مقایسه ترکیب‌های آلی موجود در چوب و پوست ممرز (Carpinus betulus) و انجیلی (Parrotia persica) با استفاده از روش‌های کروماتوگرافی گازی و طیف‌سنجی جرمی (GC/MS)

رامین ویسی؛ محمد حسین حبیب پوریان

دوره 37، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 150-165

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2022.355529.1692

چکیده
  این تحقیق برای شناسایی و مقایسه ترکیبات آلی موجود در چوب و پوست ممرز و انجیلی با استفاده از فنون کروماتوگرافی گازی و طیف‌سنجی جرمی انجام شد. به همین منظور، نمونه‌های آزمونی از این دو گونه و از منطقه جنگل­داری نوشهر به‌صورت تصادفی انتخاب گردید. ابتدا طبق آزمون‌های استاندارد TAPPI، از چوب و پوست این ‌گونه­ها (هر یک به‌صورت جداگانه) ...  بیشتر

بررسی امکان شناسایی و مقایسه یون های فلزی و ترکیبات آلی موجود در چوب و پوست توت با استفاده از فنون جذب اتمی شعله و کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی

رامین ویسی؛ بهروز ملکیان؛ مسیح مسعودی فر

دوره 35، شماره 3 ، آبان 1399، ، صفحه 283-293

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2020.351348.1627

چکیده
  این تحقیق با هدف شناسایی و مقایسه یون های فلزی و ترکیبات آلی موجود در چوب و پوست توت انجام شد. به همین منظور نمونه های آزمونی ازگونه توت منطقه جنگل‌داری نوشهر به صورت تصادفی انتخاب گردید. سپس طبق آزمون های استاندارد TAPPI از چوب و پوست این گونه آرد و خاکستر تهیه شد. برای تعیین یون های فلزی، ابتدا با کمک اسید نیتریک 65 درصد، مواد محلول موجود ...  بیشتر

شیمی چوب
بررسی امکان شناسایی و مقایسه یون های فلزی و ترکیبات آلی موجود در چوب افرا پلت و افرا شیردار با استفاده از فنون جذب اتمی و کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی

رامین ویسی

دوره 34، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 361-371

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2019.125647.1536

چکیده
  این تحقیق با هدف شناسایی و مقایسه یون های فلزی و ترکیبات آلی موجود در چوب افرا پلت و شیردار انجام شد. به همین منظور نمونه های آزمونی از چوب افرا پلت و شیردار منطقه جنگل‌داری نوشهر به صورت تصادفی انتخاب گردید. سپس طبق آزمون های استاندارد TAPPI از چوب این دو گونه آرد چوب و خاکستر تهیه شد. برای تعیین یون های فلزی از دستگاه جذب اتمی استفاده ...  بیشتر

شیمی چوب
بررسی امکان شناسایی و مقایسه ترکیبات آلی موجود در چوب توسکا ییلاقی و قشلاقی با استفاده از فنون کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی

رامین ویسی؛ فرزاد یوسفی

دوره 33، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.110421.1406

چکیده
  این تحقیق با هدف شناسایی و مقایسه ترکیبات آلی موجود در چوب توسکا ییلاقی و قشلاقی انجام شد. به همین منظور، نمونه های آزمونی توسکا ییلاقی و قشلاقی از منطقه جنگل‌داری نوشهر به صورت تصادفی انتخاب گردید. به طوری که ابتدا طبق آزمون های استاندارد TAPPI از چوب توسکا ییلاقی و قشلاقی آرد چوب و مواد استخراجی توسط حلال استن جداسازی گردید. سپس باقیمانده ...  بیشتر

شیمی چوب
بررسی امکان شناسایی و مقایسه یون های فلزی و ترکیبات آلی موجود در چوب و پوست بلوط بلند مازو با استفاده ازفنون جذب اتمی، کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی

رامین ویسی

دوره 32، شماره 2 ، مرداد 1396، ، صفحه 275-286

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.109582

چکیده
  این تحقیق با هدف شناسایی و مقایسه یون های فلزی و ترکیبات آلی موجود در چوب و پوست بلوط بلند مازو انجام شد. به همین منظور نمونه های آزمونی از گونه بلوط بلند مازوی منطقه جنگل‌داری نوشهر به صورت تصادفی انتخاب گردید. سپس طبق آزمون های استاندارد TAPPI از درون چوب، برون چوب و پوست بلوط بلند مازو آرد چوب و خاکستر تهیه شد. برای تعیین یون های فلزی، ...  بیشتر