دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
حفاظت و اصلاح چوب
عملکرد پوشش‌های شفاف در مقاومت به هوازدگی چوب های تیمار شده با مواد حفاظتی

امیر محمد نهفته استرآبادی؛ داود رسولی؛ تقی طبرسا؛ ابوالقاسم خزاعیان

دوره 39، شماره 2 ، تیر 1403، ، صفحه 84-94

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2024.364377.1765

چکیده
  سابقه و هدف: چوب بعنوان یک ماده‌ای آلی توسط عوامل مخربی همچون قارچ‌ها و حشرات دچار تخریب می گردد. یکی از راههای حفاظت در برابر این عوامل، تیمار چوب آلات با مواد حفاظتی می باشد. استفاده از مواد حفاظتی محلول در آب به دلیل مزایایی زیادی که دارد بسیار متداول می‌باشد. استفاده از چوب آلات تیمار شده با این مواد حفاظتی در محیط های بیرونی، آنها ...  بیشتر

حفاظت و اصلاح چوب
تاثیر اصلاح حرارتی چوب زبان گنجشک و نوئل بر عملکرد عامل مخرب قارچی (Coniophora puteana)

سیده معصومه زمانی؛ رضا حاجی حسنی؛ کامیار صالحی

دوره 38، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 170-180

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2023.362572.1755

چکیده
  این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد قارچ عامل پوسیدگی قهوه‌ای (Coniophora puteana) روی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی و نیز مقاومت بیولوژیکی چوب زبان گنجشک (Fraxinus Sp.) و نوئل (Picea Sp.) اصلاح حرارتی شده، صورت پذیرفت. گونه‌های چوبی مورد نظر تحت دمای 212 درجه سانتی‌گراد و برای مدت زمان 3 ساعت تحت تیمار حرارتی قرار داده شدند. نمونه‌های تیمار شده با فرایند حرارتی ...  بیشتر

حفاظت و اصلاح چوب
تاثیر زمان تیمار با قارچ Trichoderma harzianum بر کارآمدی حفاظت زیستی چوب راش در برابر پوسیدگی سفید

عطیه‌السادات موسوی سنگدهی؛ رضا اولادی؛ داود افهامی سیسی؛ ملیحه اختری

دوره 38، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 181-204

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2023.361446.1748

چکیده
  حفاظت زیستی، یکی از شیوه‌های نوین و دوستدار محیطزیست درحفاظت چوب بوده که در آن میکروارگانیسمهای زنده جایگزین مواد شیمیایی شده‌اند. این پژوهش با هدف بررسی حفاظت زیستی چوب راش در برابر قارچ عامل پوسیدگی سفید (Trametes versicolor) با استفاده از قارچ مایکوپارازیت تریکودرما (Trichoderma harzianum) انجام گرفت. به همین منظور، قدرت بازدارندگی تریکودرما در ...  بیشتر