دوره و شماره: دوره 31، شماره 3 - شماره پیاپی 56، پاییز 1395، صفحه 375-540 
9. بررسی کارایی کوره خورشیدی برای خشک‌کردن چوب در فصول مختلف سال در شهر کرج

صفحه 472-485

10.22092/ijwpr.2016.106278

اصغر طارمیان؛ سید علیرضا دهقان؛ الناز طریق نور؛ محمد رضا پیرامون؛ راضیه شمسی؛ محمد لایقی


11. تقویت رزین اوره فرمالدهید با استفاده از پیله ابریشم

صفحه 500-509

10.22092/ijwpr.2016.106285

سمیرا برزعلی؛ لعیا جمالی راد؛ فرشید فرجی؛ سحاب حجازی