دوره و شماره: دوره 37، شماره 1 - شماره پیاپی 78، فروردین 1401 
تحلیل و بررسی ساختار بازار واردات مبلمان چوبی اتاق خواب در ایران

صفحه 38-58

10.22092/ijwpr.2021.355765.1695

بهروز نیسیانی؛ مجید عزیزی؛ بهنام غلامپور؛ هادی غلامیان؛ نعمت محبی