دوره و شماره: دوره 32، شماره 1 - شماره پیاپی 58، بهار 1396، صفحه 1-156 
12. تعیین حداقل غلظت بازدارندگی بنومیل بر چهار جدایه قارچی در کاغذهای تاریخی

صفحه 131-144

10.22092/ijwpr.2017.107594

جواهر چعباوی زاده؛ حسین احمدی؛ محسن محمدی آچاچلویی؛ مهشید شیردوانی