دوره و شماره: دوره 26، شماره 4 - شماره پیاپی 37، دی 1390، صفحه 605-823 
تأثیر تیمار با بخار آب روی ویژگی‌های شیمیایی خرده‌های چوب صنوبر

صفحه 682-698

10.22092/ijwpr.2011.117245

حمید هاتف نیا؛ علی اکبر عنایتی؛ کاظم دوست حسینی؛ محمد آزادفلاح


اثر نانو ذرات‌رس بر خواص تخته‌فیبر با دانسیته متوسط (MDF)

صفحه 699-707

10.22092/ijwpr.2011.117246

سید محمد جواد موسوی حسینی؛ محمد مهدی فائزی پور؛ حسین یوسفی