دوره و شماره: دوره 25، شماره 2 - شماره پیاپی 33، پاییز 1389، صفحه 147-331 
2. بررسی لیگنین زدایی و کاغذسازی چوب صنوبر کوستانزو ( Populus costanzo) به روش کرافت

صفحه 157-169

10.22092/ijwpr.2010.117280

عباس فخریان؛ حسین حسینخانی؛ فرداد گلبابائی؛ محمد مهدی برازنده


3. بررسی امکان جایگزینی چوب گونه های بومی ایران در ساختمان برجهای خنک کننده

صفحه 170-186

10.22092/ijwpr.2010.117281

فرداد گلبابائی؛ حسین حسینخانی؛ امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ عباس فخریان


13. بررسی انحلال لیگنین در خمیرسازی کرافت از کاه گندم

صفحه 302-308

10.22092/ijwpr.2010.117316

جلیل روشناسان؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ محمد دهمرده قلعه نو؛ سعیده شریفی