دوره و شماره: دوره 27، شماره 4 - شماره پیاپی 41، دی 1391، صفحه 568-753 
اثر نانوذرات رس برخواص مکانیکی چندسازه کاه گندم/ پلی اتیلن سنگین

صفحه 595-605

10.22092/ijwpr.2022.109618

وحید رضا صفدری؛ نیما اسکینی؛ آژنگ تاج دینی؛ ولیما بایرام زاده


ساخت تخته خرده‌چوب با استفاده از چسب فنول بر پایه تانن

صفحه 655-663

10.22092/ijwpr.2012.109624

سیما ُُُُسپهوند؛ میثم زاهدی؛ سمانه وبلکی؛ تقی طبرسا