نویسنده = شادمان پورموسی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی رفتار مصرف کنندگان در فرآیند تصمیم گیری خرید مبلمان چوبی خانگی داخلی و خارجی

دوره 34، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 167-179

10.22092/ijwpr.2019.125235.1522

آژنگ تاج دینی؛ احمدرضا اسکندری؛ شادمان پورموسی


2. بهبود مقاومتهای فیزیکی کاغذهای دست ساز با کاهش بار آنیونی خمیرکاغذ

دوره 32، شماره 1، بهار 1396، صفحه 83-93

10.22092/ijwpr.2017.107117

سید عباس مهدیخواه؛ شادمان پورموسی؛ آژنگ تاج دینی